analytics kodu
Kumlu Sürücü Kursu GÖLCÜK

Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Konu Testi 5 - Trafiği Yöneten ve Yönlendiren ElemanlarSoru-1

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

Yol bütün yollara kapalıdır

B)

Yol ön ve arka taraftaki trafiğe açıktır

C)

Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır

D)

Yol, bütün yönlere açıktır


Soru-2

Trafik işareti cihazında aralıklı yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir?

A)

Dur, yol açık ve uygun is devam et

B)

Yol ver

C)

Yeşil yanana kadar dur

D)

Direkt geç


Soru-3

Sesli veya yazılı ışıklar kime hitap eder?

A)

Sürücülere

B)

Yayalara

C)

Trafik zabıtasına

D)

Sürücü ve trafik zabıtasına


Soru-4

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca yeşil sonrası sarı ışık yandığında, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?

A)

Kırmızı

B)

Sarı

C)

Yeşil

D)

Yanıp sönen kırmızı


Soru-5

Işıklı trafik cihazlarıyla birlikte ışıklı okta varsa, ok yönündeki dönüş ne zaman yapılır?

A)

Ok söndüğünde

B)

Ok kırmızı yandığında

C)

Ok yeşil yandığında

D)

Ok sarı yandığında


Soru-6

Karayolu üzerinde, belirli standartlar çerçevesinde hazırlanarak trafiği tanzim ve uyarı amacıyla konulan işaretlere ne denir?

A)

Trafik okları

B)

Trafik ışıkları

C)

Trafik işaretleri

D)

Trafik düzenleyeceleri


Soru-7

Trafik görevlisin hangi harekaeti geceleyin “geç” işareti talimatıdır?

A)

B)

C)

D)


Soru-8

Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenleme ve denetlemesinde önceliğe sahiptir?

A)

Trafik ışıkları

B)

Trafik levhaları

C)

Yer işaretleri

D)

Trafik zabıtası


Soru-9

Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A)

Yavaş ve dikkatli geçmelidir

B)

Aracını mutlaka durdurup trafiğe kontrol ettikten sonra geçmelidir

C)

Hızını artırarak geçmelidir

D)

Aracını durdurup ışığın sönmesini beklemelidir


Soru-10

1. Işıklı trafik cihazı

2. Trafik işaret levhası

3. Yer işaretleri

4. Trafik polisi

Sürücülerin yukarıdakilere uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

A)

1-2-3-4

B)

4-3-2-1

C)

4-2-3-1

D)

4-1-2-3


Soru-11

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A)

Geç

B)

Hızlan

C)

Yavaşla

D)

Sağa yanaş ve dur


Soru-12

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A)

Kalkışa hazırlanmalıdır

B)

Yol açık ve uygun ise devam etmelidir

C)

Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalıdır

D)

Yavaşlayıp, yolu kontrol ettikten sonra devam etmelidir


Soru-13

Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A)

Kalkışa hazırlanmalıdır

B)

Yavaşlayıp durmalıdır

C)

Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir

D)

Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir


Soru-14

Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin görevlerinden biri değildir?

A)

Trafiği düzenlemek

B)

Kaza tespit tutanağı düzenlemek

C)

Sürücüleri denetlemek

D)

Trafik levhalarının yerlerini belirlemek


Soru-15

Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanla ışıklı trafik cihazıda bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

A)

Yer ve yön denetlemelerine

B)

Trafik zabıtasına

C)

Işıklı trafik cihazına

D)

Trafik işaret levhalarına


Soru-16

Kırmızı ışıkta birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A)

Yavaşalamalıdır

B)

Durmalıdır

C)

Dikkatli geçmelidir

D)

Kalkışa hazırlanmalıdır


Soru-17

Aşağıdakilerden hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

A)

Kırımızı ışıkta

B)

Sarı ışıkta

C)

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta

D)

Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta


Soru-18

Şekildeki araçlardan hangisi beklemelidir?

A)

1 ve 2

B)

2 ve 4

C)

2 ve 3

D)

3 ve 4


Soru-19

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca yeşil ışık yanarken, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?

A)

Yanıp sönen kırmızı

B)

Sarı

C)

Kırmızı

D)

Yeşil


Soru-20

Aşağıdakilerden hangisi trafik işareti değildir?

A)

Yol çizgileri

B)

Trafik ışıkları

C)

Trafik levhaları

D)

Klakson


Soru-21

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

2 ve 4 numaralı araçlar geçmelidir

B)

4 numaralı araç bekleyip, sırasıyla 1,2 ve 3 numaralı araçlar geçmelidir

C)

1 ve 3 numaralı araçlar harekete hazırlanmalıdır

D)

3 ve 4 numaralı araçlar bekleyip, 1 ve 2 numaralı araçlar geçmelidir


Soru-22

Kavşaklarda trafik düzeninin sağlanmasındaki yetki durumuyla iligili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)

Zorunlu olmadıkça trafik zabıtası, ışıklı cihaz bulunan kavşakların yönetimine müdahale etmemelidir

B)

Zabıta, ışıklı trafik cihazı bulunan kavşaklardaki trafik düzenine müdahale etmez

C)

Kavşak trafiği trafik zabıtası tarafından yönetliliyorsa, ışıklı cihazların mesajları dikkate alınmaz

D)

Trafik zabıtası veya ışıklı trafik cihazı bulunmayan kavşaklarda trafik levhası ile yer işaretlerine uyulur


Soru-23

A)

2

B)

3

C)

1 ve 2

D)

1 ve 3


Soru-24

Aksine bir durum yoksa, sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A)

Gelen araç yoksa dikkatle geçmelidir

B)

Sağa veya sola dönmelidir

C)

Durup beklemelidir

D)

Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir


Soru-25

Aksine bir durum yoks, şekildeki gibi ışıklı trafik işsaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

A)

Durmadan geçmelidir

B)

İlk geçiş hakkını yayalara vermelidir

C)

Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir

D)

Sağdan gelen araçların geçmesini beklemelidir


Soru-26

Kavşakta sağa dönülürken, yayalara yeşil ışık yandığı halde karşıya geçen yaya yoksa, saoldan gelen trafik uygunsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A)

Dönüş tamamlanabilir

B)

Yayalara kırmızı yanması beklenir

C)

Dönüş yapmadan durulur

D)

Sağa yanaşılıp park edilir


Soru-27

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur işareti” talimatıdır?

A)

B)

C)

D)


Soru-28

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazını gören sürücü ne yapmalıdır?

A)

Yolun en sağına yanaşmalıdır

B)

Dönüş yapacağı yola girmelidir

C)

Harekete hazırlanmalıdır

D)

Yaya geçidini kapatmadan durmalıdır


Soru-29

Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” talimatıdır?

A)

B)

C)

D)


Soru-30

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca kırmızı ışık yanarken 2 numaralı araca yanmakta olan ışığın rengi nedir?

A)

Aralıklı yanan kırmızı

B)

Kırmızı

C)

Yeşil

D)

Aralıklı yanan sarı


Soru-31

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Düz gidebilceği

B)

Sadece sağa dönülebileceği

C)

Sadece sola dönülebileceği

D)

Yolun tüm yönlere açık olduğu


Soru-32

Resimdeki Trafik işaret cihazı ne anlama gelmektedir?

A)

Yayalar için geç

B)

Yaya geçidi

C)

Yayalar için dur

D)

Okul geçidi